Учредители:

Государственное предприятие Навоийский горно - металлургический комбинат, Навоийский государственный горный институт, Государственное унитарное предприятие Узбекский научно - исследовательский и проектный институт геотехнологии и цветной металлургии «O’zGEORANGMETLITI»

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО И РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ushbu makolada uran ishlab chikarishda atrof-muxitni ifloslantiruvchi asosiy faktorlardan biri – sanoat okava suvlari tarkibini kimyoviy va radionuklid taxlil kilish natijalari keltirilgan.…

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПУСКЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТИРИСТОРОВ

Ushbu maqolada katta quvvatli asinxron motorlarini ishga tushirishda tiristorlardan foydalanishning vazifalari kơrsatilgan. Katta quvvatli asinxron motorlarni tiristorlar yordamida ishga tushirish…

Последние статьи


Обогащение и металлургия

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНТУРА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Oltinni o'z ichiga olgan arsenopirit xom ashyosini biooksidlash jarayoni - bu arsen va temirning sulfid birikmalarini oksidlash jarayoni. Bakterial oksi-dlanish jarayonida sulfidli minerallarning…

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОКПАТАС И ДАУГЫЗТАУ

Выпуск: №3 (Июль-Сентябрь), 2019 год.

Maqolada murakkab sulfidli oltin tarkibli Kokpatas va Daugiztau koni rudalarining qisqacha material tarkibi ma’lumotlari keltirilgan. Shuningdek, maqolada Kokpatas va Daugiztau koni rudalari…

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ СОРБЦИИ ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПУЛЬПЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ

Выпуск: №2 (Апрель-Июнь), 2019 год.

Qimmatbaho metallarni rudalardan sorbsion usulida olish gidrometallurgiya ja-rayonining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Qo'shimcha 13-texnologik zan-jirni ishga tushirish 2-GMZ…

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ РУДОПОДГОТОВКИ НА ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ №2

Выпуск: №2 (Апрель-Июнь), 2019 год.

Maqolada GMZ-2 ning hozirgi ishlab chiqarilishi misolida rudalarni tayyorlashni qayta taqsimlash samaradorligini oshirishga yo'naltiril-gan silliqlash sxemalarini takomillashtirish masalalari…

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ

Выпуск: №2 (Апрель-Июнь), 2019 год.

Бугунги кунда дунё миқиёсида кон-металлургия саноатида кондицион рудаларни қайта ишлаш ҳажмини камайтириб, ҳозиргача йиғилиб қолган техноген чиқиндиларни қайта ишлаш ҳажмини ошириш зарурияти…

Геотехнология

ПРОФИЛАКТИКА САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ В ШАХТЕ “ШАРГУНСКАЯ”

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Maqolada “Sharg'un” shaxtasida kơmirni ơz-ơzidan yonishini oldini olish masalalari kơrilgan. Kơmirni ơz-ơzidan yonishining paydo bulishisabablari, kơmirni ơz-ơzidan yonish bosqichlari,kơmirni…

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИЛЬНООСНОВНЫХ АНИОНИТОВ ДЛЯ СОРБЦИИ УРАНА

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Maqolada ba'zi zamonaviy kuchli anion almashinuvchilarning fizik-kimyoviy va sorbsion xususiyatlarini qiyosiy o'rganish bo'yicha o'tkazilgan eksperi-mental tadqiqotlar natijalari keltirilgan:…

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ НАНОДАТЧИКОВ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Neft sanoati uchun nanosensorlarning dizayn xususiyatlarining rivojlanishi ko'rsatilgan. Zamonaviy nanosensorlarda ishchi signalning shakllanishiga odatda atrof-muhitning sifat va miqdoriy ko'rsatkichlari…

МЕХАНИЗМ МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В ПЛАСТАХ-КОЛЛЕКТОРАХ

Выпуск: №3 (Июль-Сентябрь), 2019 год.

Suv omborlarida suyuqlik miqdori mexanizmi aniqlandi. Suyuqliklar migratsiyasi mexanizmini o'rganishning ahamiyati yuqori bo'lgan (90% gacha) qayta tiklanadigan neftni suv bilan taqsimlash bilan…

ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБА НАГНЕТАНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Выпуск: №3 (Июль-Сентябрь), 2019 год.

Yuqori karbonatli (2 % dan ortiq) ruda maydonlaridan uranni tanlab eritish uchun reagentsiz (havo kislorodi bilan oksidlash) va kam reagentli texnologiyani ishlab chiqish sulfat kislotasi sarfini…