Основные критерии и закономерности восстановления физических свойств массива нарушенных горных пород

Maqolada buzilgan kon jinsining fizik xususiyatlarini tiklanishga qaratilgan ilmiy izlanishlar keltirilgan. Buzilgankon jinslarining ellastik modulining xarakterli o'zgarishi undan o'tadigan…


Методика определения прочностных свойств и энергоемкости разрушения массива горных пород

Maqolada коп qazish ishlarini rivojlantirish y o ’nalishini tanlash maqsadida qoplovchi toshlar kon jinslari namunalariningturli struktura tekisliklari b o ’yicha bo’linishi…


Способ взрывания парно-сближенными скважинными зарядами взрывчатых веществ при взрывании высоких уступов на глубоких карьерах

Maqolada chiqur kar'yerlardagi yuqori pog'onalarni portlatishning sanoatlashtirilgan portlatish moddalarijoylashtirilgan parallel-yaqinlashtirilgan skvajinali zaryad usullari keltirilgan bo'lib,…


Физические свойства нарушенных горных пород

Maqolada ochiq коп ishlarida buzilgan коп jinsining fizik xususiyatlarini aniqlashda uning mustahkamlik xususiyatlario'rganilgan. Tadqiqotlar asosan kon jinsi massivlarini ovoz to’lqinlarini…


Проблема управления дроблением горных пород энергией взрыва скважинными зарядами взрывчатых веществ при взрывании высоких уступов

Maqolada turli hil konstruksiya skvajinali zaryadlarning energiyasini boshqarish orqali kon jinslarining maydalanishmuammolari keltirilgan. Bunda to'gridan to'g'ri va qarama qarshi yo'naltirilgan,…


Получение водоугольной суспензии из углеводородных фракций на основе отходов угледобывающей промышленности

Ushbu maqolada Angren ко 'mir konida yarim xom-ashyo ко ’rinishida hosil bo 'layotgan ко ’mir kukimi chiqindisininggranulometrik tarkibi va xossalarining ilmiy izlanishlari keltirilgan.…


Исследование особенностей поведения оползней на основе программного комплекса "landslide modeller"

Tabiiy va texnogen xarakterli favqulotdagi holatga kiruvchi yog'ingarchilik va o'pirilish havfi va masshtabi keltirilgan.Bugungi kunda Kirg'iziston Respublikasida 5000 mingdan ortiq o'pirilish…


Математическая модель цикла медной флотации при переработке медных руд месторождения акбастау на карагайлинской обогатительной фабрике

Maqolada amaldagi mis rudasining flotatsiya texnologik ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Kompyuter texnologiyasiyordamida bajarilgan tahlil kamchiliklari muhokama qilingan. Akbastau mis koni misolida…


Эффективность схем вскрытия карьера мурунтау с использованием подземных выработок при переходе к v очереди развития

Maqolada Navoiy kon-metallurgiya konbinati Muruntau karyeridagi kon ishlarini istiqbolli rivojlanish masalalariko'rib chiqilgan. Karyerda qo'llaniladigan ochiq vayer osti kon usulining tadbig'i…


Влияние состава шихты на извлечение золота при флотации золотосульфидных руд месторождений кокпатас и даугызтау

Ushbu maqolada portlatilgan коп jinslarining granulametrik tarkibini prognoz qilishning matematik modellashtirishusuli ко'rib chiqilgan. Bunda matematik modellashtirish prinsiplarga tayaniladi,…


RSS лента

Подписка на новости