QIZILQUM SHAROITIDA TABIIY SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Ushbu maqolada Qizilqum sharoitida tabiiy suv resurslaridan unumli foydalanishning samarali usullari va takliflari berilgan. Maqolada bizdan oldin yashagan avlodlarni tabiiy suv resurslaridan…


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Barqaror rivojlanishni taʹminlash uchun boshqa mamlakatlar tajribasini oʹrganish va ularni yangi sharoitlarga moslashtirish va qoʹllash asosida tabiatdan foydalanish mexanizmini ishlab chiqish…


ПЛАСТОВАЯ ВОДА ГАЗОНЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЙРИТАН)

Maqolada Ayritan gaz-neft konining suv bosishi tahlili va Shimoliy Tojikiston konlaridagi quduqlarning o'rtacha sutkalik suv bosish ko'rsatkichlari keltirilgan. Ayritan gaz-neft konini…


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Chiqindisiz va kam chiqindili texnologiyalarning asosiy tushunchalari shakllantirilgan, ularni rivojlantirishning asosiy vazifalari va yo'nalishlari ko'rsatilgan. Tog'-metallurgiya sanoatining…


КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО «УМНОГО ГОРОДА»

"Aqlli shahar" konini ishlab chiqish kontseptsiyasi taqdim etilgan bo'lib, u viruslarni bostirish orqali epidemiyalar tarqalishining oldini olishdan, geomateriallardan…


ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕХОДА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

Atmosfera sifatini monitoring qilish atrof-muhitni muhofaza qilishning muhim vazifalaridan biridir. Ifloslanish darajasini pasaytirish uchun chiqindilarni kamaytirish…


ПРАКТИКА РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТВАЛОВ И ХВОСТОХРАНИЛИЩ УРАНОВЫХ РУДНИКОВ ВО ФРАНЦИИ

Представлен практический опыт рекультивации и особенности переработки отвалов и хвостохранилищ урановых рудников во Франции. Описана история развития и закрытия…


ХАРАКТЕРРИСТИКА ОТВАЛОВ И ХВОСТОХРАНИЛИЩ УРАНОВЫХ РУДНИКОВ КЫРГЫЗСТАНА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УТИЛИЗАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Представлены возможности утилизации и рекультивации отвалов и хвостохранилищ урановых рудников Кыргызстана. Детально рассмотрены минеральные радиоактивные отходы урановой…