НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЕЩЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ РУД ФОСФОРИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖЕРОЙ-САРДАРА (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КЫЗЫЛКУМЫ)

Ushbu maqolada Jeroy-Sardara konining mineral tarkibini o‘ganish natijalari keltirilgan. Tadqiqotlar skanerlovchi elektron mikroskopda o‘tkazildi va rentgen-fluoresan tahlillari ham o‘tkazildi.…


PACHKAMAR MAYDONIDAGI PALEOGEN DAVR YOTQIZIQLARINI GEOLOGIYASI VA FOYDALI QAZILMALARI

Mazkur maqolada Pachkamar maydonidagi paleogen davri yotqiziqlarining buxoro svitasiga tegishli tog‘ jinslari bo‘yicha batafsil keltirilgan, ushbu davrning geologiyasi, tog‘…


СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГОР КУЛЬДЖУКТАУ НА БАЗЕ ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ

Ushbu maqolada Kuldjuktau tog‘larida kosmik fotosuratlarni o‘rganish natijalarini ochib beradi sirt-yuzasiga chiqadigan qatlam tekis-liklari uchta asosiy yo‘nalishda tomirlarning…


ДАЙКИ ОЛИВИНОВЫХ ЛАМПРОФИРОВ В ГРАНИТОИДАХ ЗИРАБУЛАКСКОГО ИНТРУЗИВА: СОСТАВ И ПРИРОДА (ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ)

Maqolada Zirabuloq intruziyasining granitoidlaridagi olivin lamprofirlari (odinitlar) diklari tavsiflanadi. Ular turli qalinlikdagi (20 sm dan 1,8 m gacha) olivin, titanaugit va shoxli fenokristallar…


К ВОПРОСУ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕГМАТИТОВОГО РЕДКОМЕТАЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЛЯНГАРСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Maqolada Lyangar ruda konining pegmatit va nodir metallar minerallashuvi xususiyatlari koʻrib chiqilgan. Madanli maydon geologic hususiyatlari qisqacha taqdim etilgan, jumladan madanni qamrab…


ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПОЛНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Ekologik inqiroz mintaqasi bo‘lgan Janubiy Prearalida ichimlik suvi muammosi keskin, dengizning qurishi ekotizimning holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Bunday sharoitda chuchuk…


КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ОГТ-2Д И ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ

Maqolada Farg‘ona botiqligida kaynazoy yotqiziqlarini o‘rganishda seysmorazvedka OGT-2D va elektr qidiruv usullari majmuasini qo‘llanilishi yoritilgan. Akbarabod maydonining…


КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ОЗЕРА МУЛЛАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada Markaziy Qizilqumning Mullali koʻlli toʻgʻrisidagi maʼlumotlar keltirilgan, hududning oʻrganilganlik tarixi va sharhli xaritasi tavsiflangan. Mullali koʻllining mineral tuzlari…


TAUSHAN KONI MA’DAN QAMROVCHI JINSLARNING MINERALOGIK- PETROGRAFIK TAVSIFI (QULJUQTOV TOG‘LARI)

Taushan koni oltin ma’danlarini qamrovchi tog‘ jinslari mineralogik-petrografik tarkibi bo‘yicha vulkanogen-cho‘kindi (uglerodli metaqumtoshlar, alevrolitlar va slanetslar)…


НОВЫЕ ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МЕСТОРОЖДЕНИИ САРЫЧЕКУ (АЛМАЛЫКСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН)

Maqolada Saricheku konining kichik intruziyalarining ma’dan tarkibi o‘rganib chiqildi. Bunda tog‘ jinslari va ma’danlarning petrografik, kimyoviy hamda mineral tarkibi…