РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВТОНОМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БАЗИТОВЫХ ДАЕК И РУДОНОСНОСТЬ

Ushbu maqolada vulqon-plutonik shakllanishlar bilan bevosita bog'liq bo'lmagan asosiy va orta tarkibli avtonom daykalarni o'rganish imkoniyati va istiqbollari – ma’dan-metasomatik…


РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УЗБЕКИСТАНА (потенциал, рост, перспективы освоения)

Ushbu maqolada Oʹzbekistonning nodir metallar istiqboli, mineralogik xususiyatlari, jahon gipotezasi tahlili haqida maʹlumotlar berilgan. Sanoatda noyob metallar qobig'dagi shakllanishi muammolari…


КОКПАТАС-ОКЖЕТПЕССКИЙ ЗОЛОТОРУДНЫЙ ТРЕНД СЕВЕРНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Oltin trendlari tendentsiyalari 20-asrning oxiridan boshlab tadqiqot ob'ekti bo'lib, uning standarti Karlin trendiga tenglashtiriladi. Bugungi kunda geologiyada oltin trendi tendentsiyalarini…


СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА АЛМАЗЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Maqolada Oʹzbekistondagi yarim sanoat, kemberlit boʹlmagan, potentsial olmos konlari haqida maʹlumotlar keltirilgan. Hajmi, taxminiy zaxiralari va bashorat qilingan resurslar haqida ma'lumotlar…


СОБСТВЕННО ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ В ТЕРРИГЕННО- КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ АЛМАЛЫКСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Maqolada Olmaliq rudali rayoni markaziy blokida keng tarqalgan terrigen-karbonat jinslarining oltin tarkibi Oʹzbekiston mineral-xom ashyo bazasini toʹldiruvchi potentsial istiqbolli obʹektlar…


ДАЙКА КЕРСАНТИТА В ГРАНИТОИДАХ КАРАТАУСКОГО ИНТРУЗИВА (ЮЖНОЕ НУРАТАУ)

Maqolada Janubiy Nurota Qoratov intruzivi granitoidlarining uzilish yoriqlarini toʹldirgan ohak-ishqorli (dala shpatli) lamprofirlar oilasiga mansub kersantit daykasi tavsiflangan. Qalinligi…


ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБВАЛЬНО-ПРОВАЛЬНЫХ ОБРУШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХАНДИЗА

Maqolada muammoning dolzarbligi, shuningdek oʹpirilish oʹpqonlari hosil boʹlishining rivojlanish xususiyatlari (Oʹzbekistonning alohida baland togʹli hududlari konlari misolida) ko'rib chiqiladi.…


ТВЕЙТОЗИТЫ КОШРАБАДСКОГО ИНТРУЗИВА (ЗАПАДНЫЙ УЗБЕКИСТАН)

Maqolada Gʹarbiy Oʹzbekistonda joylashgan Qoʹshrobod intruzivida yangi topilgan, tveytozitlar deb ataladigan togʹ jinslari haqida turli maʹlumotlar keltirilgan. Qoʹshrobod intruzivida tveytozitlar…


МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ СОВРЕМЕННЫХ ОЗЕР ТУЗКУДУК И САЙЛЯКУДУК В ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМАХ

Ushbu maqolada Markaziy Qizilqumning tuzli koʼllari toʼgʼrisidagi maʼlumotlar keltirilgan, hududning oʼrganilganlik tarixi va sharhli xaritasi tavsiflangan. Tuzkuduk va Saylakuduk koʼllarining…


ZIYOVUDDIN TOGʹLARIDAGI OQMOZOR INTRUZIVINING PETROGEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

Ushbu maqolada Ziyovuddin togʹlaridagi Oqmozor intruzivi togʹ jinslarining petrogeokimyoviy xususiyatlarini tadqiq etish hulosalari tavsiflangan.Tadqiqotlar natijasida maxsus petrokimyoviy diagrammalar…