УДК: 539.3

TURG‘UN BO‘LMАGАN PORTLАSH TO‘LQININI ELАSTIK MUHITDАGI SILINDRIK INSHOOTGА YUKLАNISHI

Авторы: Kulmuratov N.R.

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания || Выпуск: №1 (Январь-Март), 2023 год. || Скачать

Bu ishda elastik muhitda joylashgan silindrik inshootga portlash to‘lqinlarni tarqalishi massalasining qo‘yilishi, yechish metodikasi, algoritimi va sonli natijalar tahlili keltirilgan. Shuningdek, tekis deformatsiya holati masalasi ko‘rib shiqilgan. Buning uchun tushadigan yuklanish fronti silindr bo‘ylama o‘qqiga paralel deb olinadi. Portlash to‘lqini tushishida muhitda hosil bo‘ladigan plastik kuchlanishlar va deformatsiya holati Koyler va Zeyttsning taklif etgan plastik kriteriya asosisida hisobga olinadi. Deformatsiyalanuvchi muhit uchun umumlashgan Guk qonuniga o‘xshash ikki chiziqli plastiklik nazariyaning kiriteryasi o‘rinli bo‘ladi. Olingan model uchun ko‘chishlarda harakat tenglamalari olinadi va plastik to‘lqinlarning tarqalish tezligini ifodalovchi aniq formulalar olinadi. Shunigdek tekis pog‘onali siqilish to‘lqinining qattiq silindrik jisimdagi diffraktsiyasi muammosi o‘rganildi. Sonli natijalar olinib tahlil qilindi. Puasson koeffitsenti 0,25 bo‘lgan plastik holatda elastik holatda mos keladigan qiymatlarga nisbatan radial kuchlanishning maksimal pasayishi 10% va kontur kuchlanishining 20% gacha oshishi topilgan.

Tayanch iboralar: silindrik jisim, plastik deformatsiya, difraktsiya, portlash to‘lqini, kuchlanish-deformatsiya holati, ko‘chish, model, inshoot, Puasson koeffitsenti, Guk qonuni.

 

В данной работе представлена задача о распространении взрывной волны в цилиндрической конструкции, находящейся в упругой среде, а так же методика еѐ решения, алгоритм и анализ численных результатов. Так же рассмотрена проблема случая плоской деформации. Для этого предполагается, что фронт падающей нагрузки параллелен продольной оси цилиндра. Состояние пластических напряжений и деформаций, возникающих в окружающей среде при воздействии взрывной волны, рассчитывается на основе критерия пластичности, предложенного Койлером и Зейтцом. Для деформируемой среды подходит критерий теории билинейной пластичности, аналогичный обобщенному закону Гука. Для полученной модели получены уравнения движения в перемещениях, а также точные формулы, выражающие скорость распространения пластических волн. Исследована задача о дифракции плоской ступенчатой волны сжатия в твѐрдом цилиндрическом теле, получены и проанализированы численные результаты. Максимальное снижение радиального напряжения на 10% и увеличение контурного напряжения до 20% были обнаружены в пластической среде с коэффициентом Пуассона 0,25 по сравнению с соответствующими значениями в упругой среде.

Ключевые слова: цилиндрическое тело, пластическая деформация, дифракция, взрывная волна, напряженно-деформированное состояние, перемещение, модель, сооружения, коэфицент Пуассона, закон Гука.
Библиографический список

1. May Dik Min. Seysmik faolligi yuqori bo„lgan joylarda yoriqlar zonalarini kesib o„tuvchi qoziqlarni hisoblash // transportlar uchun muhandislik inshootlar: Ishlar to‘plami. 4 qism. – Moskova: MIIT, 2012. 88-92 betlar.
2. May Mente. Tekis garmonik to‘lqin tarqalishida silindrsimon yoriqlar yuzasi yaqinidagi dinamik yuklanish va siljishlar. Amaliy mexanika, ing. tarjima, 1963, 30- t., 3 soni, 117-126 betlar.
3. Muborakov Ya. N. Qobiq tipidagi er osti inshootlarining seysmodinamikasi. – Toshkent.: «Fan». – 192 bet.
4. Murzaxanov G.X., Oleynikov S.S. Seysmik ta'sirida quvur o‘tkazgichning qoldiq devorini baholash // Burenie i neft. – Moskva, 2008. – № 4. 19-22 betlar.
5. Nazarov Yu. P. Seysmik ta’sirlarning hisoblash modellari. – M.: Nauka, 2012. – 414 bet.
6. Petruxin M.A., Deev P.V., Stukanov A. A. Tektonik jihatdan faol hududda joylashgan kapital tog„ – kon sanoati krepini hisoblash // Fundamentalnie i prikladnie voprosi gornix nauk, 2018. – № 1. 5-Tom. 126-134 betlar.
7. Rashidov T.R. va b. Metro tunnel inshootlarining seysmik qarshiligi. – M.: Transport, 1975. – 120 bet.
8. Seleznev V.E., Aleshin V.V., Klishin G.S. Gaz quvurlari tizimlarini raqamli modellashtirish usullari va texnologiyalari. M.: Izd-vo Editorial URSS, 2002. – 448 bet.
9. Seleznev V.E., Aleshin V.V., Pryalov S.N. Magistral quvurlarni raqamli modellashtirish asoslari. – M.: Izd-vo KomKniga, 2005. – 496 bet.
10. Strelchuk N.A., Slavin S.K., Shaposhnikov V.N. Portlovchi to‘lqinlar ta’sirida tunnel qoplamalarining dinamik kuchlanish holatini o‘rganish . – Izvestiya vuzov. Stroitelstvo i arxitektura. – № 9. – Moskva, 1971. 129-136 betlar.
11. Sultonov K.S. Yer osti inshootlarining zilzilaga chidamliligi to„lqin nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2016. – 392 bet.