Статьи из №3 выпуска 2019 года

Инсоният тарихида металлнинг ўрни ва aҳамияти

Ilmiy izlanishlar asosida maqolada insoniyat hayotida muhim bo'lgan metallning paydo bo'lishi, ibti-doiy jamiyatda metallurgiyaning kashf etilishi, metallarning mehnat qurollarining jamiyat hayotidagi…

Рубрика: История

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СПОСОБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Maqolada elektr qazib olish nasoslari uchun energiya tejash usulidan foydalanish haqida so'z boradi. Ko'pgina konlarni o'zlashtirishda qazib olish kashf etilganligi va er osti usullari katta…

Рубрика: Электротехника

МЕТОДИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ ВОД НА РАДИОАКТИВНОСТЬ УРАНОНОСНОГО РЕГИОНА

Ushbu maqolada tabiiy suvlarning radioaktivlik darajasini aniqlash bo‘yicha dastlabki baxolash tadqiqoti natijalari keltirilgan. Shuningdek, tabiiy suvlarni radioaktivlik darajasini dastlabki…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ГЛИНОЗЕМА ИЗ АНГРЕНСКИХ КАОЛИНОВ

Alyuminiy ishlab chiqarish sanoatida boshlang‘ich xom ashyosi glinazyom Al2O3 hisoblanadi. Glinazem ishlab chiqarish xom ashyosi esa boksit hisoblanib u Bayer usuli bilan qayta ishlanadi.…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

СРАВНЕНИЕ АЗОТИСТОЙ КИСЛОТЫ И ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) В КАЧЕСТВЕ ОКИСЛИТЕЛЕЙ УРАНА

Maqolada oksidlovchi jarayonlarni azot kislotasi bilan va uranni yuvish jarayonida temirning (III) hosil bo'lishini taqqoslash bo'yicha eksperimental tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Temirning…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Maqolada mis ishlab chiqarishdagi mavjud oqava suvlarni tozalash jarayonlari muhokama qi-linadi. Ova suvlarni ozonlashtirish jarayoni o'rganilmoqda. Eritmaning pH darajasiga qarab metall

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ

Ushbu maqolada ishlaydigan suyuqlikning harorat omillarining gidravlik ekskavatorlarning ishlashi-ga ta'siri to'g'risidagi tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Nasoslarning aşınması natijasida ishchi…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ЭЖЕКЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДВС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ

Razvedka skvajinalarini havo yordamida tozalab burgꞌulash uchun asosan ichki yonuv dvigatelli (IYoD) kuchma kompressor uskunalari qullaniladi. Biroq bu holatda nasos uskunalariga nisbatan yurit-

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОКПАТАС И ДАУГЫЗТАУ

Maqolada murakkab sulfidli oltin tarkibli Kokpatas va Daugiztau koni rudalarining qisqacha material tarkibi ma’lumotlari keltirilgan. Shuningdek, maqolada Kokpatas va Daugiztau koni rudalari…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОПЫТНЫХ РАБОТ ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УРАНА

Tajriba maydonchasining texnologik parametrlarini o'rganish jarayonida ruda oralig'i to'liq (maksimal) yadro namunalari bilan qazib olindi va shu tariqa bitta quduqdan 16 ta yadro namunalari…

Рубрика: Геология

О РОЛИ МАГМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯХТОНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ (Чакылкалянские горы)

Maqolada Yaxton rudasi konining apogranitoid volfram minerallashishidagi magmatik birikmalarning roli ko'rib chiqilgan, ular Yaxt kvarts-diorit-granodiorit, Almalissai gabbro-monzonit-syenit…

Рубрика: Геология

РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЙ МОБИЛЬНЫХ ДРОБИЛЬНО-ПЕРЕГРУЗОЧНО- КОНВЕЙЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Ish ochiq qazish konlarida soqol olish, qayta tiklash va konveyer komplekslari uchun uskunalar to'plamlarining texnologik parametrlarini tanlash va hisoblash uslubini asoslaydi va hisoblaydi.…

Рубрика: Геология

МЕХАНИЗМ МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В ПЛАСТАХ-КОЛЛЕКТОРАХ

Suv omborlarida suyuqlik miqdori mexanizmi aniqlandi. Suyuqliklar migratsiyasi mexanizmini o'rganishning ahamiyati yuqori bo'lgan (90% gacha) qayta tiklanadigan neftni suv bilan taqsimlash bilan…

Рубрика: Геотехнология

ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБА НАГНЕТАНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Yuqori karbonatli (2 % dan ortiq) ruda maydonlaridan uranni tanlab eritish uchun reagentsiz (havo kislorodi bilan oksidlash) va kam reagentli texnologiyani ishlab chiqish sulfat kislotasi sarfini…

Рубрика: Геотехнология

ТЕХНОГЕНЛИ ХОМАШЁЛАРНИ БИОДЕСТРУКЦИЯЛАШ МЕТОДОЛОГИЯСИ АСОСЛАРИ

Maqolada gidrometallurgiya zavodlarining chiqindilaridan inson qurilishi materiallarining mineralogik tarkibi va heterotrofik va chemolitotrofik mikroor-ganizmlardan foydalangan holda toksik…

Рубрика: Геотехнология

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД УРАНОВЫХ РУД МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Maqolada minerallar namunalari - kaltsit (ohaktosh), dolomit, magnezit va kvartsning termal-tahliliy natijalari, shuningdek ularning uranli ma'dan konlarini o'zlashtirishi natijalari keltirilgan.…

Рубрика: Геотехнология

ПОКРЫТИЯ И ЭКРАНЫ ДЛЯ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

1970 yildan beri metallarni to'plangan eritmada tanlab eritmaga o'tkazish texnologiyasida past o'tkazuvchan ekranlardan foydalanish keng rivojlandi. O'sha paytda ishlatilgan deyarli barcha qopla-

Рубрика: Геотехнология