Статьи из №1 выпуска 2023 года

NKMK XODIMLARI TOMONIDAN CHOP ETILGAN ADABIYOTLAR // ИЗДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ АО «НГМК»

Foydali qazilmalarni boyitish va qayta ishlash asoslari Q.S. Sanaqulov, N.A. Doniyarov, A.A. Saidaxmedov ISBN 978-9943-8178-7-6 © Navoiy nashriyoti, 2022   Ushbu…

Рубрика: Новые издания

Эргашев Улугбек Абдурасулович – 60 лет

Руководство АО «НГМК», АО «АГМК», ГП «Навоийуран», НГГТУ, ТГТУ им. И. Каримова, Академия наук Республики Узбекистан, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСИС»,…

Рубрика: Поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИЕЙ!

Руководство АО «НГМК», АО «АГМК», ГП «Навоийуран», НГГТУ, ТГТУ им. И. Каримова, Академия наук Республики Узбекистан, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСИС»,…

Рубрика: Поздравления

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ИНВЕРСИИ НА УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Bugungi kunda havo sifati odamzotning eng muhim va global muammolaridan biri bo‘lib, u aholi salomatligi va iqlim o‘zgarishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu maqolada havoning…

Рубрика: Экология

OQOVA SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASHDA AERATSIYA JARAYONINING PARAMETRLARINI BOSHQARISH ORQALI ENERGIYA TEJAMKORLIKKA ERISHISH

Ushbu maqolada biologik tozalash inshootlarida oqova suvlarning texnologik muhit parametrlarini hisobga olgan holda aeratsiya jarayonining parametrlarini boshqarish masalalari ko‘rib chiqildi.…

Рубрика: Электроэнергетика

HAVO ELEKTR UZATISH LINIYALARINING KLASSIFIKATSIYALARI BO’YICHA TIZIMLI TAHLIL O’TKAZISH

Havo elektr uzatish liniyasi – bu elektr energiyasini uzatish uchun mo‘ljallangan o‘tkazgichlar, tayanchlar va liniya armaturalari bilan ta’minlangan tizim. Elektr uzatish…

Рубрика: Электроэнергетика

ELEKTR MOTORLARNING TEXNIK HOLATINI DIAGNOSTIKA QILISHNING MAVJUD USULLARINI TAHLIL QILISH HAMDA ULARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Ushbu maqolada sa’noat korxonalaridagi elektr texnologik qurilmalarning ishchi mexanizmlarini harakatga keltiruvchi katta quvvatli sinxron motorlarning texnik holatini diagnostika qilishning…

Рубрика: Энергетика

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

Ushbu maqolada, kesish jarayonining real modelini va tebranishning beqarorligini ta’minlash uchun vaqt-domenli frezalash jarayoni modeli amalga oshirildi, chunki taxminlar soni minimal…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС

Mayda modulli tishli g‘ildiraklarni siklik termik ishlov berish texnologiyasi takomillashtirilgan, natijada eyilishga bardoshliligi 30‚40% ga oshgan. Tishli g‘ildiraklar dastlab…

Рубрика: Научно-лабораторные изысканияURANNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARIDA KREMNIY IONLARI TA’SIRINI TADQIQ QILISH

Maqolada uranni sorbsiya jarayonida kremniy birikmalarini paydo bo‘lishi va uni ekstraksiyalash jarayonlariga ta’siri hamda uni yo‘qotish usullari keltirilgan. Produktiv…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

TURG‘UN BO‘LMАGАN PORTLАSH TO‘LQININI ELАSTIK MUHITDАGI SILINDRIK INSHOOTGА YUKLАNISHI

Bu ishda elastik muhitda joylashgan silindrik inshootga portlash to‘lqinlarni tarqalishi massalasining qo‘yilishi, yechish metodikasi, algoritimi va sonli natijalar tahlili keltirilgan.…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ В ГОРНОЙ МАССЕ

pifikatsiyasi berilgan. Biosferada tabiiy nanozarrachalar hosil bo‘lishiga olib keladigan mavjud tabiiy jarayonlar tasvirlangan. Daryo suvlarida oltin nanozarrachalarining hosil bo‘lish…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ CВОЙСТВ МЕДНЫХ ПЕСЧАНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАБАТАГ»

O‘zbekiston mis ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bu Bobotog‘ misli qumtosh konidir. Ushbu maqola misli qumtosh rudalarini fizik-kimyoviy…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

РАЗРАБОТКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ РАДИОМЕТРОВ АЛЬФА ИЗЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЁМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

Ushbu maqolada ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish natijalari, shuningdek, katta o‘lchamdagi (diametri 30-100 mm) yarimo‘tkazgichli yuza barerli va geteroo‘tishliAl-aGe-pSi-Au…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ ВЗАМЕН СТАЛИ 110Г13Л ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ РУДОРАЗМОЛЬНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ

Jahonda bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri yuqori marganetsli yeyilishga bardoshli po'latdan quyish orqali ishlab chiqarilgan quymalarning mexanik va ekspluatatsion xossalarini oshirish…

Рубрика: Обогащение и металлургия

К ВОПРОСУ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАНАДИЯ ИЗ УПОРНЫХ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ РУД

Maqolada qora slanets rudalaridan vanadiy olish bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Rudalarni dastlabki kislotalashning vanadiyni ajratib olishga ta'siri aniqlangan. Vanadiyning ekstraktsiyasini…

Рубрика: Обогащение и металлургия

СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ, УНОСИМЫХ ОБОРОТНОЙ ВОДОЙ ПРОЦЕССА ПРОТИВОТОЧНОЙ ДЕКАНТАЦИИ БИОКЕКА

Sulfidli minerallarning bakterial oksidlanishidan so‘ng, oksidlangan qattiq fazani siyanidlashdan oldin mishyak, eritilgan temirdan yuvish kerak. Sianidlashdan oldin biokekning etarli darajada…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНО- СУРЬМЯНОГО КОНЦЕНТРАТА ХЛОРИРУЮЩИМ ОБЖИГОМ

Mexanik faollashtirilgan sulfid-surma kontsentratlarini natriy xlorid bilan kuydirish yo‘li bilan xlorlash orqali qayta ishlashning oqilona usuli taklif qilingan va ishlab chiqilgan. Konsentratni…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ПОПУТНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗА ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ОКИСЛЕНИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДОВ

«Navoiy kon-metallurgiya kombinati» AJ (NKMK) oltin sulfid xomashyosini qayta ishlashda biooksidlanish texnologiyasidan foydalanadi. Sulfidli minerallarning oksidlanishi jarayonida…

Рубрика: Обогащение и металлургия

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЕЩЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ РУД ФОСФОРИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖЕРОЙ-САРДАРА (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КЫЗЫЛКУМЫ)

Ushbu maqolada Jeroy-Sardara konining mineral tarkibini o‘ganish natijalari keltirilgan. Tadqiqotlar skanerlovchi elektron mikroskopda o‘tkazildi va rentgen-fluoresan tahlillari ham o‘tkazildi.…

Рубрика: Геология

PACHKAMAR MAYDONIDAGI PALEOGEN DAVR YOTQIZIQLARINI GEOLOGIYASI VA FOYDALI QAZILMALARI

Mazkur maqolada Pachkamar maydonidagi paleogen davri yotqiziqlarining buxoro svitasiga tegishli tog‘ jinslari bo‘yicha batafsil keltirilgan, ushbu davrning geologiyasi, tog‘…

Рубрика: Геология

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГОР КУЛЬДЖУКТАУ НА БАЗЕ ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ

Ushbu maqolada Kuldjuktau tog‘larida kosmik fotosuratlarni o‘rganish natijalarini ochib beradi sirt-yuzasiga chiqadigan qatlam tekis-liklari uchta asosiy yo‘nalishda tomirlarning…

Рубрика: Геология

ДАЙКИ ОЛИВИНОВЫХ ЛАМПРОФИРОВ В ГРАНИТОИДАХ ЗИРАБУЛАКСКОГО ИНТРУЗИВА: СОСТАВ И ПРИРОДА (ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ)

Maqolada Zirabuloq intruziyasining granitoidlaridagi olivin lamprofirlari (odinitlar) diklari tavsiflanadi. Ular turli qalinlikdagi (20 sm dan 1,8 m gacha) olivin, titanaugit va shoxli fenokristallar…

Рубрика: Геология


ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ИЗ РАНЕЕ ОТРАБОТАННЫХ НЕКОНДИЦИОННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА

Tadqiqotlar texnologik quduqlarda geofizik tadqiqotlar, geologik va geotexnologik sharoitlarni tizimlashtirish va tahlil qilish hamda qoldiq zahiralari bo‘lgan turg‘un zonalarning…

Рубрика: Геотехнология

ОПТИМИЗАЦИЯ БОРТОВ КАРЬЕРА БЕСАПАНТАУ НА ОСНОВЕ 3К-МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ DIGGER SLOPE

Maqolada 3K-modellashtirish asosida karyerning yon tomonlarini optimallashtirish algoritmi keltirilgan bo‘lib, u quyidagi vazifalarni o‘z ichiga oladi: to‘siqlar va to‘siqlar…

Рубрика: Геотехнология