Статьи из №2 выпуска 2023 года

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ

Maqolada noaniqlik sharoitida bashoratlovchi model asosida qurilgan tog‘ jinslarini yanchish jarayonini boshqarishning takomillashtirilgan tizimi taklif etiladi. Tegirmonning…

Рубрика: Автоматизация и управление

SANOAT KORXONALARIDA XODIMLAR HAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING AXBOROT TIZIMLARI TAXLILI VA ASOSIY KO‘RSATKICHLARI

Maqolada sanoat korxonalarida xodimlar xavfsiz mehnat faoliyatlarini ta’minlashning huquqiy asosi va dunyo tajribalarining qisqacha qiyosiy tahlili berib o‘tilgan. Dunyo tajribalari…

Рубрика: Автоматизация и управление

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БУРЕНИИ ГЛУБОКИХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Maqola Tojikiston Respublikasida chuqur neft va gaz quduqlarini burgʻulash masalalariga bagʻishlangan. Burg‘ulash qurilmalarini qurish, chuqur neft va gaz quduqlarini burg‘ulash jarayonida…

Рубрика: Экология

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Maqolada gidrometallurgiya zavodi faoliyati natijasida hosil boʻlgan radioaktiv chiqindilarni birlashtirish natijasida hosil boʻlgan Adrasman (Tojikiston) qishlogʻidagi 2-sonli chiqindilarni saqlash…

Рубрика: Экология

ELEKTR TOKINI O‘TKAZUVCHAN SUYUQLIKLAR SARFINI O‘LCHOVCHI QURILMALARNI TADQIQ QILISH

Ishlab chiqarish korxonasidan tortib avtomatlashtirishgacha bo‘lgan sanoat tizimlarida suyuqliklarning oddiy va murakkab jarayonlaridan harorat, bosim va suyuqlik oqim sarfini aniq o‘lchashni…

Рубрика: Электроэнергетика

SHARLI TEGIRMONLARNI SHAR BILAN YUKLANISHDA ELEKTR ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY ISTIQBOLLARI

Ushbu maqolada, adabiyotlar tahlili natijasida, sharli tegirmonlarni elektr motorlari hamda elektr yuritlarini avtomatik boshqarish orqali energiyasini tejash va elektr energiyasidan foydalanish…

Рубрика: Электроэнергетика


YUQORI MARGANETSLI PO‘LAT QUYMA DETALLARINIG SIFAT KO‘STATGICHLARINI YAXSHILASH

Bugungi iqtisodiyot yuksalish jarayonida ishab chiqarish surʼatinig jadallashuvi, ishlab chiqarish jarayonida yangi va tejamkor materiallar qo‘llashni taqoza etmoqda. Yuqori marganetsli yeyilishga…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

РАСЧЁТ НАГРУЗОК НА РОЛИКООПОРЫ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА НА ЭВМ

Maqolada lentali konveyerlar roliklariga tushadigan turli yuklamalar va ularni EHMda hisoblash uchun konveyer tayanch roliklariga tushadaigan yuklamalarni fizik xususiyatlarini, tashilayotgan materiallar…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

Tog‘ jinslarining g‘ovakligini o‘rganishning asosiy xususiyatlari ochib berilgan. Tog‘ jinslari tuzilishining…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

O‘ZGARUVCHAN TARKIBLI SULFAT-NITRAT KISLOTA ERITMALARIDAN EKSTRAGENTLAR ARALASHMASI BILAN URANNI EKSTRAKSIYALASH

Uranni ekstraksiya bilan ajratib olish jarayonlari samaradorligi, selektivligi va universalligi bilan ajralib turadi. Ekstraksiya dastgohlari tuzilishi yaxshi ishlab chiqilgan, kompakt tuzilgan…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ГЛИНОЗЁМА ИЗ БЕДНЫХ АНГРЕНСКИХ КАОЛИНОВ

Ushbu maqolada Angren kaolinidan kislota va ishqoriy yuvish usullarini birlashtirib, 99% tozalikdagi alyuminiy oksidi olish usulini ishlab chiqish bo'yicha tajriba tadqiqotlari taqdim etilgan.…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ ИЗ ОГАРКА КАОЛИНА

Ishda Angren kaolinining mineralogik tarkibi va fizik-kimyoviy xususiyatlari, qazib olish texnologiyasi, boyitish, kuydirish, tanlab eritish, cho‘ktirish, glinozyomni va alyuminiy mahsulotlarini…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

CHIMQO‘RG‘ON MA’DAN UCHASTKASINING UCH O‘LCHAMLI GEOFIZIK MODELI

Maqolada Chimqo‘rg‘on ma’danli uchastkasida cho‘kindi tog‘ jinslari ostida yotuvchi temirga istiqbolli ma’danli maydonlarni qidirish va razvedka qilishda uch…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ В ГИДРОЦИЛИНДРЕ В ИНТЕРВАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ

Ushbu maqolada bosim, yopishqoqlik va oquvchanlik kabi gidravlik silindrdagi suyuqlik xususiyati parametrlarining qiymatini aniqlash masalasining intervalli varianti ko‘rib…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ВЛИЯНИЕ ИОННОГО СОСТАВА ВОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ «КОКПАТАС» И «ДАУГЫЗТАУ»

Sulfidli minerallarning flotatsiyasi paytida suyuq fazaning tarkibi o‘zgaradi, flotatsion reagentlarning ionlari (kationlari va anionlari) va suvda erishi mumkin bo‘lgan minerallar…

Рубрика: Обогащение и металлургия

АNGREN KAOLINIDAN YUQORI SIFATLI GLINOZYOM OLISH

Аlyuminiy ishlab chiqarish sanoatida boshlang‘ich xom ashyo glinozem Аl2O3 hisoblanadi.…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ ИЗ СБРОСНЫХ РАСТВОРОВ ЦЕХА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ГМЗ-2

Misni bog'liq holda qazib olish uchun agregatning texnologik sxemasi taklif qilingan bo'lib, u yuqori tarkibli mis olish, hamda oltin va kumush ajratib olish imkonini beradi. Bunday holda, misni…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ОБОСНОВАННОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОГАРКОВ СОДЕРЖАЩИХ СУРЬМУ

Tarkibida surma bo‘lgan qattiq qovurish mahsuloti texnik H2SO4 (GOST 2184-2013) da oksidlangan surma birikmalarini eritmaga to‘liq…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ОБЗОР О СОСТОЯНИИ ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНА

Ishning maqsadi reniy, vanadiy, mis, molibden, nodir va noyob elementlar (NNE) va sirkoniyni olish bilan bog‘liq holda uran rudalarini kompleks qayta ishlash bo‘yicha…

Рубрика: Обогащение и металлургия

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ ЗИРАБУЛАК–ЗИАЭТДИНСКИХ ГОР ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА

Ushbu maqolada Zirabuloq-Ziaetdin maydonidagi uran obʼektlarining geologik tuzilishi xususiyatlarini aks ettiruvchi geologik maʼlumotlarning kartografik maʼlumotlar bazasini yaratish to‘g‘risidagi…

Рубрика: Геология

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАЛПАНТАУ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КЫЗЫЛКУМЫ)

Bolpontov koni Markaziy Qizilqumning boshqa oltin ma’dan ob’yektlaridan farqli o‘laroq vulkanogen hosilalarga aniq bog‘liqligi…

Рубрика: Геология

АНАЛИЗ ПРИЧИН НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ НИШАН

Maqolada Shimoliy Nishon konining geologik tuzilishini takomillashtirish natijalari va prognoz ko'rsatkichlari keltirilgan. Shimoliy Nishon konini ishlatish boʻyicha loyiha va haqiqiy koʻrsatkichlar…

Рубрика: Геология

ДАЙКИ ТОНАЛИТ-ПОРФИРОВ КАРАКУТАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (ЗИАЭТДИНСКИЕ ГОРЫ)

Maqolada Ziyovuddin tog‘laridagi Qoraqo‘ton ma’dan maydonining tonalit-porfirli daykalari tavsifi berilgan. Ular dala shpati megakristallari…

Рубрика: Геология

AMANTAYTAU KONI TOG‘ JINSLARINING BIR O‘Q BO‘YLAB SIQILISH VA CHO‘ZILISHGA MUSTAHKAMLIK KO‘RSATKICHLARINI ANIQLASH

Ushbu maqolada tog‘ jinsi namunalarining bir o‘q bo‘ylab siqilishga va cho‘zilishga…

Рубрика: Геотехнология

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД КЛИНОВИДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Maqolada qoziqsimon instrument yordamida tog‘ jinsini buzishda energetik o‘lchamlar tadqiq qilingan. Qoziqsimon instrumentning tog‘…

Рубрика: Геотехнология

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ К ОТРАБОТКЕ ДОБЫЧНЫХ БЛОКОВ ПРИ ВЫЕМКЕ ФОСФОПЛАСТА НА КАРЬЕРЕ ТАШКУРА ДЖЕРОЙ-САРДАРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ushbu maqolada qatlamli fosforit rudalarini qazib olishda ularning yo‘qotilish va aralashuvining normasini saqlab qolish uchun ruda bloklarini qazib olishdagi texnologiyalarga qo‘yilgan…

Рубрика: Геотехнология

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ПРИКОНТУРНОЙ ЗОНЕ КАРЬЕРА НА СОСТОЯНИЕ ОТКОСОВ УСТУПОВ

Maqolada qoyali tog‘ jinsi pog‘onalarning qiyaliklarini deformatsiyalanishini kuzatish natijalari keltirilgan bo‘lib, bu massivning eng xavfli buzilishlari deyarli har doim geologik…

Рубрика: Геотехнология

KARYERLARDA PORTLATISH ISHLARINI OLIB BORISH VA ZARAR YETKAZUVCHI OMILNING KATTALIGINI BOSHQARISH UCHUN KOMPLEKS XAVFSIZLIK TIZIMI

Maqolada portlovchi modda skvajinali zaryadini tiqinlashning yangi konstruksiyasini qо‘llanishining maqsadga muvofiqligi, skvajina og‘zi bо‘ylab…

Рубрика: Геотехнология

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАССИВОМ ГОРНЫХ ПОРОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВЕРДЕЮЩЕЙ ЗАКЛАДКИ В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Ushbu maqolada murakkab geomexanik sharoitdagi tomirsimon konlarni nimqavatlardan maydalab tushirish tizimi orqali o‘zlashtirishda massivni boshqarish uchun qotuvchi to‘lg‘azma…

Рубрика: Геотехнология