К ВОПРОСУ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕГМАТИТОВОГО РЕДКОМЕТАЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЛЯНГАРСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Maqolada Lyangar ruda konining pegmatit va nodir metallar minerallashuvi xususiyatlari koʻrib chiqilgan. Madanli maydon geologic hususiyatlari qisqacha taqdim etilgan, jumladan madanni qamrab…


ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПОЛНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Ekologik inqiroz mintaqasi bo‘lgan Janubiy Prearalida ichimlik suvi muammosi keskin, dengizning qurishi ekotizimning holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Bunday sharoitda chuchuk…


КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ОГТ-2Д И ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ

Maqolada Farg‘ona botiqligida kaynazoy yotqiziqlarini o‘rganishda seysmorazvedka OGT-2D va elektr qidiruv usullari majmuasini qo‘llanilishi yoritilgan. Akbarabod maydonining…


КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ОЗЕРА МУЛЛАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada Markaziy Qizilqumning Mullali koʻlli toʻgʻrisidagi maʼlumotlar keltirilgan, hududning oʻrganilganlik tarixi va sharhli xaritasi tavsiflangan. Mullali koʻllining mineral tuzlari…


TAUSHAN KONI MA’DAN QAMROVCHI JINSLARNING MINERALOGIK- PETROGRAFIK TAVSIFI (QULJUQTOV TOG‘LARI)

Taushan koni oltin ma’danlarini qamrovchi tog‘ jinslari mineralogik-petrografik tarkibi bo‘yicha vulkanogen-cho‘kindi (uglerodli metaqumtoshlar, alevrolitlar va slanetslar)…


ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ТАМДЫТАУ-БЕЛЬТАУСКОМ РУДНОМ РАЙОНЕ

Ushbu maqolada Tamditau-Beltau maʹdan maydonidagi oltin konlarining geologik va strukturaviy poziitsiyalarini oʹrganish natijalari koʹrib chiqildi. Barcha maʹdan konlari va namoyondalari shimoliy-sharqiy,…


МЕТОД КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕММОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИРЮЗЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada spektroskopik kombinasion tarqalish uslubi yordamida feruzaning oʹxshashligi koʹrib chiqildi. Markaziy Qizilqumning Oltintov, Auminzatov, Ayakoshi, Yomon-qashqir toʹrtta foydali…


ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ ПЕСЧАНИКОВОГО ТИПА БАЛХАШ-ВОСТОЧНОТОКТЫНТАУСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Maqolada Balxash-Sharqiytoktintov maʹdanli maydonining xomashyo baʹzasi istiqboli keltirilgan. Uran maʹdanlari yuqori boʹr va eotsen suvli, oʹtkazuvchan jinslarida rivojlangan va katta kenglikni…


ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ И СХЕМА ГИПОГЕННОГО МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА ДЖАСАУЛ

Maqolada Jasaul uchastkasi maʹdanlari va maʹdan qamrovchi jinslarini mineralogik-petrografik va kimyoviy-tahliliy oʹrganish natijalari keltirilgan. Maʹdanlar va maʹdan qamrovchi jinslarning mineral…


ВЫЯВЛЕНИЕ БАЗОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГЕОМАССЫ ОПОЛЗНЕЙ

Tezkor va davomiy gil va boshqa ko'chkilarning harakatlanish mexanizmlari va asosiy xususiyatlarini o'rganish natijalari keltirilgan. Ko'chkilar geomassasining harakatiga sabab bo'ladigan uchta…