TUZLARNING HOSIL BO‘LISH SHAROITLARI, TARKIBI VA XALQ XO‘JALIGIDA QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI (MARKAZIY QIZILQUM MISOLIDA)

Maqolada Markaziy Qizilqumdagi zamonaviy tuz ko‘llari haqida umumiy ma’lumot berib o’tilgan, bundan tashqari tuzli jinslarning hosil bo‘lish sharoitlari, tuz to‘planish…МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБАЛАНСОВЫХ РУД И ОТХОДОВ (ОТВАЛОВ) ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АО «НГМК»

Ushbu maqolada, aniqlangan sulfid minerallarining eng samarali uyushmalari (pirit, arsenopirit va boshqalar), intensiv oksidlanish jarayoniga uchrashi tufayli boshqa mineral birikmalari (geotit,…


ПОЛУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА МОЛИБДЕНА ИЗ ОТРЕГЕНЕРИРОВАННОГО ИОНИТА УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Maqolada regenerasiyalangan uran qatronidan molibden konsentratini ajratib olish boʻyicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Molibdenni qatrondan desorbsiya qilish usullari, molibdenni desorbatdan…


PESCHANOE KONIDAGI OKSIDLANGAN MA’DANLARNING MINERALOGIK TARKIBI VA O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ushbu maqolada Markaziy Qizilqumdagi Auminza tog’larida joylashgan Peschanoe koni oltin madanlashuvining oksidlangan turining mineral tarkibi, ularning shakllanish va joylashuv xususiyatlari,…


ОСОБЕННОСТИ МАГМАТИЗМА ЧАКЫЛКАЛЯНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ АПОГРАНИТОИДНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ

Maqolada, kvars-diorit-granodiorit tarkibli yaxton, gabbro-monsonit-siyenit tarkibli almalisoy va ishqorli bazalt tarkibli janubiy tyan-shan majmualariga aloqador, Chakqilkalon megabloki magmatizmining…


СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ ЗИРАБУЛАК–ЗИАЭТДИНСКИХ ГОР ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА

Ushbu maqolada Zirabuloq-Ziaetdin maydonidagi uran obʼektlarining geologik tuzilishi xususiyatlarini aks ettiruvchi geologik maʼlumotlarning kartografik maʼlumotlar bazasini yaratish to‘g‘risidagi…


К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАЛПАНТАУ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КЫЗЫЛКУМЫ)

Bolpontov koni Markaziy Qizilqumning boshqa oltin ma’dan ob’yektlaridan farqli o‘laroq vulkanogen hosilalarga aniq bog‘liqligi…


АНАЛИЗ ПРИЧИН НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ НИШАН

Maqolada Shimoliy Nishon konining geologik tuzilishini takomillashtirish natijalari va prognoz ko'rsatkichlari keltirilgan. Shimoliy Nishon konini ishlatish boʻyicha loyiha va haqiqiy koʻrsatkichlar…


ДАЙКИ ТОНАЛИТ-ПОРФИРОВ КАРАКУТАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (ЗИАЭТДИНСКИЕ ГОРЫ)

Maqolada Ziyovuddin tog‘laridagi Qoraqo‘ton ma’dan maydonining tonalit-porfirli daykalari tavsifi berilgan. Ular dala shpati megakristallari…