O‘ZGARUVCHAN TARKIBLI SULFAT-NITRAT KISLOTA ERITMALARIDAN EKSTRAGENTLAR ARALASHMASI BILAN URANNI EKSTRAKSIYALASH

Uranni ekstraksiya bilan ajratib olish jarayonlari samaradorligi, selektivligi va universalligi bilan ajralib turadi. Ekstraksiya dastgohlari tuzilishi yaxshi ishlab chiqilgan, kompakt tuzilgan…


ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ГЛИНОЗЁМА ИЗ БЕДНЫХ АНГРЕНСКИХ КАОЛИНОВ

Ushbu maqolada Angren kaolinidan kislota va ishqoriy yuvish usullarini birlashtirib, 99% tozalikdagi alyuminiy oksidi olish usulini ishlab chiqish bo'yicha tajriba tadqiqotlari taqdim etilgan.…


ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ ИЗ ОГАРКА КАОЛИНА

Ishda Angren kaolinining mineralogik tarkibi va fizik-kimyoviy xususiyatlari, qazib olish texnologiyasi, boyitish, kuydirish, tanlab eritish, cho‘ktirish, glinozyomni va alyuminiy mahsulotlarini…


CHIMQO‘RG‘ON MA’DAN UCHASTKASINING UCH O‘LCHAMLI GEOFIZIK MODELI

Maqolada Chimqo‘rg‘on ma’danli uchastkasida cho‘kindi tog‘ jinslari ostida yotuvchi temirga istiqbolli ma’danli maydonlarni qidirish va razvedka qilishda uch…


МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ В ГИДРОЦИЛИНДРЕ В ИНТЕРВАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ

Ushbu maqolada bosim, yopishqoqlik va oquvchanlik kabi gidravlik silindrdagi suyuqlik xususiyati parametrlarining qiymatini aniqlash masalasining intervalli varianti ko‘rib…


МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

Ushbu maqolada, kesish jarayonining real modelini va tebranishning beqarorligini ta’minlash uchun vaqt-domenli frezalash jarayoni modeli amalga oshirildi, chunki taxminlar soni minimal…


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС

Mayda modulli tishli g‘ildiraklarni siklik termik ishlov berish texnologiyasi takomillashtirilgan, natijada eyilishga bardoshliligi 30‚40% ga oshgan. Tishli g‘ildiraklar dastlab…


КРАТКИЙ ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОЙ ФАЗЫ ПУЛЬПЫ В ОБОРОТНОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АО «НГМК»

«NKMK» AJning qayta ishlash korxonalari chiqindilarida pulpaning suyuq fazasidan foydalanish tahlili o‘tkazildi. Mavjud sharoitlarda chiqindilardan aylanma suv ta’minotining…


ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТА УРАНА ПУТЁМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ

«Navoiyuran» DUKning uran konlarining past o‘tkazuvchanligi yer osti rudalarini burg‘ulash chuqurligida yuvish jarayonini faollashtirish bo‘yicha laboratoriya tajribalari…


URANNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARIDA KREMNIY IONLARI TA’SIRINI TADQIQ QILISH

Maqolada uranni sorbsiya jarayonida kremniy birikmalarini paydo bo‘lishi va uni ekstraksiyalash jarayonlariga ta’siri hamda uni yo‘qotish usullari keltirilgan. Produktiv…