УДК: 552,3+549,02 (575.16)

TAUSHAN KONI MA’DAN QAMROVCHI JINSLARNING MINERALOGIK- PETROGRAFIK TAVSIFI (QULJUQTOV TOG‘LARI)

Авторы: Amirov E.M. || Moyliev M.Sh. || Yusupov A.B. || Sadirov R.M.

Рубрика: Геология || Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2022 год. || Скачать

Taushan koni oltin ma’danlarini qamrovchi tog‘ jinslari mineralogik-petrografik tarkibi bo‘yicha vulkanogen-cho‘kindi (uglerodli metaqumtoshlar, alevrolitlar va slanetslar) va daykali magmatik hosilalardan iborat ekanligi aniqlangan. Oltin ma’danlari ushbu tog‘ jinslarining kuchli ezilish, burdalanish va kvarslashuv zonalarida tarqalganligi, hamda lamprofir daykalari Taushan konida muhim ma’dan nazorat qiluvchi omil sifatida namoyon bo‘lishi e’tirof etilgan.

Tayanch iboralar: Quljuqtov tog‘lari, Taushan oltin koni, ma’danlashuv, qamrovchi tog‘ jinslari, mineralogik-petrografik tarkib, lamprofirlar, ma’dan-metasomatik jarayonlar.

 

Установлено, что по минералого-петрографическому составу вмещающие породы золоторудного месторождения Таушан сложены вулканогенно-осадочными (углеродистые метапесчаники, алевролиты и сланцы) и дайковыми магматиче-скими образованиями, а также отмечено важное рудоконтролирующее значение лампрофировых даек.

Ключевые слова: Горы Кульджуктау, золоторудное месторождение Таушан, оруденение, вмещающие горные породы, минералого-петрографический состав, лампрофиры, рудно-метасоматические процессы.
Библиографический список

1. Karabaev M.S., Amirov E.M. va b. Jasaul ma‟dan namoyoni oltin-kumush ma‟danlari va qamrovchi jinslari moddiy tarkibi (Dovgiztov ma‟danli maydoni) // Geologiya i mineralnye resursy, № 6. –Toshkent, 2021. 30-36 betlar.
2. Karabaev M.S. «Auminzatau va Bukantau togʻlarining oltin minerallashuvi va oltin-noyob metallar minerallashuvining mineralologik-geokimyoviy xususiyatlari va qidiruv – baholash mezonlari». Geologiya-mineralogiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2017. – 186 bet.
3. Djurabaev A.B., Karabaev M.S., Amirov E.M., Orolov A.K. Taushan konining oltin minerallashuvi joylashuvi va moddiy tarkibi xususiyatlari (Quljuqtov, Markaziy Qizilqum) // Oʻzbekiston konchilik xabarnomasi, № 2(81) 2020. 11-14 betlar.
4. Aysanov YA.B., Egorov A.I. Quljuqtov togʻlarining paleozoy hosilalarining geologik tuzilishi va minerallashuvining asosiy xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 1978. – 120 bet.
5. Mirkamalov R.X., Divaev F.K., Temurov B.Z., Uzakov R.T. Quljuqtov togʻlarining tektonik tuzilishi haqida. «Geologiya, geofizika, petrologiya va metallogeniyaning fundamental va amaliy muammolari». Xal. ilm. konferen. mat. – Toshkent: «Lesson Press», 2020. 150-153 betlar.
6. Razikov O.T. Zarafshon-Oloy zonasining oltin-noyob metallar va nodir metallar minerallashuvining metallogeniyasi (O„zbekiston). Geologiya-mineralogiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2022. – 194 betlar.
7. Razikov O.T., Maripova S.T., Xoshjonova K.K. Quljuqtov togʻlarida oltin ma’danlashuvi joylashuvining geologik va strukturaviy omillari. Oʻzbekiston konchilik xabarnomasi, – № 2(77), 2019. 25-27 betlar.