УДК: 556.551:622.7

URANNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARIDA KREMNIY IONLARI TA’SIRINI TADQIQ QILISH

Авторы: Rajabboev I.M. || Eshonova G.A. || Sharafutdinov U.Z.

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания || Выпуск: №1 (Январь-Март), 2023 год. || Скачать

Maqolada uranni sorbsiya jarayonida kremniy birikmalarini paydo bo‘lishi va uni ekstraksiyalash jarayonlariga ta’siri hamda uni yo‘qotish usullari keltirilgan. Produktiv eritmalarda kremniy birikmalarining miqdori 0,1-0,5 g/l ni tashkil qiladi. Kremniy birikmalari kuchli asosli anion almashtir-gichlarda (AMP) sorblanadi, uran bilan bir qatorda pH=1-3 da 1,5 g/l kremniy mavjud. Uran bo‘yicha to‘yingan anionitlardagi kremniy birikmalarining tarkibi 17,5 kg/t ni tashkil qiladi, bu uran desorbsiyasi va tayyor mahsulot ishlab chiqarish jarayonida uran tarkibli cho‘kmaning ajralishiga olib keladi. Ushbu cho‘kmalarda 35-58% gacha uran, 5-6% fosfor va kremniy mavjud. Ushbu cho‘kmalarda katta miqdordagi uran tayyor mahsulotlar sexiga uranni qaytarish bilan ularni qayta ishlash zarurligini keltirib chiqaradi. Uranni ekstraksiyalash jarayonida organik fazaning mayda dispers globulalari yuzasida adsorbsiyalangan silikat kislotani α – ko‘rinishidagi kondensatsiyali polimerlanishi natijasida hosil bo‘lgan kremnѐiy tarkibli birikmalar yetarlicha kuchli strukturaviy va mexanik to‘siqni hosil qiladi, bu ekstragent tomchilarini ularning to‘qnashuviga to‘sqinlik qiladi va deyarli qatlamlarga ajratilmagan emulsiyalarning barqarorligini keltirib chiqaradi. Tayanch iboralar: tazyiqlovchi, kremniy, uran, sorbsiya, ekstraksiya, polimerlanish jarayoni.

 

В данной статье рассмотрено образование соединений кремния в процессе сорбции урана и его влияние на процессы экстракции, а также способы его потери. В продуктивных растворах содержание соединений кремния составляет 0,1-0,5 г/л. Соединения кремния сорбируются на сильноосновных анионитах (АМП) наряду с ураном cодержат 1,5 г/л кремния при рН=1-3. Содержание соединений крем-ния на насыщенных по урану анионитах составляет 17,5 кг/т, что приводит к выпадению урансодержащих осадков при десорбции урана и получении готовой продукции. Данные осадки содержат до 35-58% урана, 5-6% фосфора и кремния. Боль-шое количество урана в этих осадках вызывает необходимость их переработки с возвратом урана в готовую продукцию цеха. Кремнийсодержащие структуры, получающиеся в результате конденсационной полимеризации α – формы кремневой кислоты, адсорбируясь на поверхности тонкодиспергированных глобул органической фазы, при экстракции урана, образу-ют достаточно прочный структурно-механический барьер, препятствующий каплям экстрагента при их соударениях, обуславливая устойчивость практически нерасслаиваемых эмульсий.

Ключевые слова: депрессант, кремний, уран, сорбция, экстракция, полимеризация.
Библиографический список

1. Sharafutdinov U.Z., Rajabboev I.M., Doniev F.F., Ostonova F.I. Uranni yer ostida tanlab eritishda qo„llaniladigan qatronlarga past haroratni ta‟sirini tadqiq qilish // O„zbekiston konchilik xabarnomasi. – Navoiy, 2021. – № 2. 108-110 betlar.
2. Sharipov Kh.T., Sharafutdinov U.Z., Rajabboev I.M., Khujaev J.E. Analysis of productive solutions and uranium sorption on anionits // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Austria, 2017. – № 1-2, рр. 111-113.
3. Sharafutdinov U.Z., Rajabboev I.M., Qodirov A.O‟., Xalilova H.R. Texnologik eritmalardan uranni sorbsiyali ajratib olishda xlor ionlarini ta‟sirini tadqiq qilish // O„zbekiston konchilik xabarnomasi. – Navoiy, 2022. – №1. 64-67 betlar.
4. Rajabboev I.M., Sharafutdinov U.Z., Ostonov O.I., Nurmurotova Sh.O. Uranning sorbtsiya va desorbsiyasi jarayonida xlorid ionlarining ta'sirini o‘rganish. – Moskva, 2021. – № 3.64-67 betlar.