УДК: 669.292.3

PESCHANOE KONIDAGI OKSIDLANGAN MA’DANLARNING MINERALOGIK TARKIBI VA O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Авторы: Yusupov A.B. || Orolov A.K. || Sadirov R.M.

Рубрика: Геология || Выпуск: №3 (Июль-Сентябрь), 2023 год. || Скачать

Ushbu maqolada Markaziy Qizilqumdagi Auminza tog’larida joylashgan Peschanoe koni oltin madanlashuvining oksidlangan turining mineral tarkibi, ularning shakllanish va joylashuv xususiyatlari, oksidlangan ma’danli minerallashuvi tadqiqot maydonining yuza qismida joylashganligi, tarkibida asosan gidrogyotit, limonit, yarozit va kamroq malaxit, skoroditlardan iboratligi keltirilgan.

Tayanch iboralar: Markaziy Qizilqum, Auminza, Peschanoe, oltin, oksidlangan madanlar, yarozit, gyotit, gidrogyotit, assotsiatsiya.

 

В данной статье представлены минералогический состав, особенности формирования и размещения окисленного ти-па золотого оруденения месторождения Песчаное, расположенное в горах Ауминзатау Центральных Кызылкумов. Окислен-ные минералы, в основном представлены гидрогетитом, лимонитом, ярозитом и реже малахитом, скородитом, которые встречается на поверхности исследуемой площади.

Ключевые слова: Центральные Кызылкумы, горы Аминзатау, месторождение Песчаное, золото, окисленные руды, ярозит, гѐтит, гидрогетит, ассоциация.
Библиографический список

1. Protsenko V.F. Qora slanets qatlamlarining minerageniyasi. –Toshkent.: MRI - 2014. – 304 b.
2. Karabaev M.S. "Auminzatau va Bukantau tog’larining oltin minerallashuvi va oltin-noyob metallar minerallashuvining mineralologik-geokimyoviy xususiyatlari va qidiruv - baholash mezonlari". // Geologiya-mineralogiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya, Tashkent, 2017, 55 b.
3. Bortnikov N.S., Distler V.V., Vikentev I.V., Gamyanin G.N., Grigoreva A.V., Groxovskaya T.L., Slujenikin S.F., Tagirov B.R. Murakkab konlar ma’danlarida qimmatbaho metallarning paydo bo’lish shakllari: o’rganish metodikasi, miqdoriy xarakteristikalari, texnologik ahamiyati. // Rossiyaning mineral qazib olish muammolari: 2011. –1-20 b.
4. Abduazimova Z.M. G’arbiy O’zbekiston dokembriyini o’rganishning dolzarb yo’nalishlari. Stratigrafik sxemani ishlab chiqish tamoyillari. // Geologiya va mineral resurslar. - 2002. № 5. - 3-15 b.
5. Abduazimova Z.M., Raximov A.D., Abdullaeva E.G. O’zbekistonning tog’-konchilik rayonlarining cho’kindi va metamorfik hosilalarini o’rganish bo’yicha ilmiyuslubiy qo’llanma. T.: GP «MRI», 2016. -416 b.
6. Divaev F.K., Savchuk Y.S., Mirkamolov R.X., Vanesyan G.A. Janubiy Tyan-Shanning gersin intruziv magmatizmining evolyutsiyasi, geodinamik turlari va rayonlashtirish (G’arbiy O’zbekiston misolida) // Xal. ilmiy konf.mat. Tyan-Shan evolyutsiyasining dolzarb muammolari. –T.: Universitet, 1999. –49-52 b.
7. Mirkatalov R.X. Auminza-Beltau tog’larining tektonikasi: Geologiya va mineralogiya fanlari bo’yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati (PhD). Nauk - M., 1988. -16 b.
8. Omonov X.A. Auminzatau togʻlarining geologik tuzilishi va ma’dan tarkibi (Markaziy Qizilqum). Geologiya va mineralogiya fanlari bo’yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati (PhD). –T., 2018 - 20 b.
9. Ushakov V.N. G’arbiy O’zbekistonda volframning metallogeniyasi.-T.: Fan, 1991. -184 b.
10. Amirov E.M. Auminza tog’lari (Markaziy Qizilqum) intruziv komplekslarining petrologik-geokimeviy xususiyiyatlari // Geologiya va mineralogiya fanlari bo’yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati (PhD) Toshkent, 2020. – 46 b.
11.Uzbekistonning Petrografiyasi // Hamrabaev I.H. (bosh redaktor), Isamuxamedov I.M., Radjabov F.SH., Golovin E.M., Visnevskiy Y.S. T.: Nauka. - Kn. 1 - 1964. - 445 b.