Статьи из №4 выпуска 2022 года

МАЛЫШЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (01.09.1939 – 05.09.2022 ГГ.)

Руководство АО «НГМК», редакция журнала «Горный вестник Узбекистана, а так же горно-металлургическая общественность Узбекистана выражает свои глубокие соболезнования родным…

Рубрика: Информация

URAN KONLARI TARIXIDAN

XX asrning 20-50-yillarida O‘rta Osiyo hududida geologlar tomonidan olib borilgan geologik qidiruv ishlari natijasida uran konlari topildi. Maqolada uran konlari, uni qayta ishlash bilan…

Рубрика: История

QIZILQUM SHAROITIDA TABIIY SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Ushbu maqolada Qizilqum sharoitida tabiiy suv resurslaridan unumli foydalanishning samarali usullari va takliflari berilgan. Maqolada bizdan oldin yashagan avlodlarni tabiiy suv resurslaridan…

Рубрика: Экология

НАДЕЖНОСТЬ МАГНИТОМОДУЛЯЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Ishonchlilik faqat MTO‘T ning asosiy xususiyatlaridan biri bo‘libgina qolmay, balki ma’lum vaqt oralig‘ida berilgan ish rejimlari va ish sharoitlarida o‘lchov o‘tkazgichining…

Рубрика: Электроэнергетика

ШАГ В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘zbekiston Respublikasi energetika tarmog‘ini rivojlantirish hozirgi davrning eng dolzarb va eng muhim talablaridan biridir. Energetika tarmog‘idagi o‘sish sur’atlarining…

Рубрика: Электроэнергетика

ENERGETIK QURILMALARNING QIZISH HARORATINI HISOBLASH ORQALI ULARNING TEXNIK HOLATINI DIAGNOSTIKA QILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Ushbu maqolada mavjud usullardan farqli ravishda, sanoat korxonalaridagi elektr texnologik qurilmalarning ishchi mexanizmlarini harakatga keltiruvchi katta quvvatli sinxron motorlarning elektr…

Рубрика: Электроэнергетика


РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

Ushbu tadqiqot turli darajadagi kuchlarni bashorat qilish uchun matematik modelni ishlab chiqishga qaratilgan. Materialni frezalash orqali ishlov berish jarayonida ishlov beriladigan qismning…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

IMPROVEMENT OF THE FILTER SHELL OF THE QUARRY EXCAVATOR COMPRESSOR

Ushbu maqolada karyer ekskavatorlari kompressor uskunasini uzoq muddat, samarador va sifatli ishlashi kompressor filtr qobig‘ini takomillashtirib hamda qobiq diffuzoriga metall yo‘naltirgichlar…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ ГИДРОЦИЛИНДРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УПЛОТНИТЕЛЯ

Ushbu maqolada bosim, yopishqoqlik va oquvchanlik kabi gidravlik silindrdagi suyuqlik xossalari parametrlarining qiymatini aniqlash masalasi ko‘rib chiqilgan. Mustahkamlovchi moslama va…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

TOSHQAZGAN GRAFIT RUDASINING HUSUSIYATLARINI OʹRGANISH VA ORGANIK MODDA YORDAMIDA BOYITISH USULLARI

Hozirgi kunda Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi xodimlari tomonidan Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan grafit konidagi rudalarning namunalari organik modda flotatsion usulini qo‘llagan…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА В РУДАХ И КАТАЛИЗАТОРАХ

Maqolada mualliflar rudalar va minerallar tarkibidagi nanogoldning fizik-kimyoviy xususiyatlarini ko‘rib chiqadilar. Ular nanogoldning eng muhim fizik va kimyoviy xossalarini tasvirlab…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБОГАЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В УРАНОВЫХ ОТВАЛАХ МЕТОДОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Ushbu maqolada uran chiqindilaridagi kimyoviy elementlarning boyitish koeffitsientlarini neytron faollashuvini instrumental tahlil qilish usuli bilan oʻrganish natijalari keltirilgan. Uran chiqindilaridagi…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДАТИРОВАНИЯ ВОЗРАСТОВ УРАНОВЫХ ОБРАЗЦОВ НЕКОТОРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada ba’zi uran namunalari tarkibidagi U, Ra, Pb miqdorlari, 226Ra/238U radionuklidlari orasidagi radioaktiv muvozanat koeffitsientlari qiymati (Krm) va ba’zi uran namunalarining…

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРОВАНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЧУГУНОВ МАРОК 280Х29НЛ И 330Х17Л С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА

Yeyilish sharoitida ishlaydigan togʻ-metallurgiya uskunalari qismlarini ishlab chiqarish uchun eng keng tarqalgan 280X29NL va 330X17L markali yeyilishga bardoshli choʻyanlarning qattiqligi va…

Рубрика: Обогащение и металлургия

ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРОТНЫХ ВОД

«NKMK» AJ mutaxassislari Rossiya Federatsiyasining ilmiy hamkorlari bilan birgalikda oltinning o‘rtacha miqdori 0,5 g/t gacha bo‘lgan yig‘ma eritma qoldiqlarini…

Рубрика: Обогащение и металлургия

К ВОПРОСУ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕГМАТИТОВОГО РЕДКОМЕТАЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЛЯНГАРСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Maqolada Lyangar ruda konining pegmatit va nodir metallar minerallashuvi xususiyatlari koʻrib chiqilgan. Madanli maydon geologic hususiyatlari qisqacha taqdim etilgan, jumladan madanni qamrab…

Рубрика: Геология

ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПОЛНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Ekologik inqiroz mintaqasi bo‘lgan Janubiy Prearalida ichimlik suvi muammosi keskin, dengizning qurishi ekotizimning holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Bunday sharoitda chuchuk…

Рубрика: Геология

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ОГТ-2Д И ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ

Maqolada Farg‘ona botiqligida kaynazoy yotqiziqlarini o‘rganishda seysmorazvedka OGT-2D va elektr qidiruv usullari majmuasini qo‘llanilishi yoritilgan. Akbarabod maydonining…

Рубрика: Геология

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ОЗЕРА МУЛЛАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Ushbu maqolada Markaziy Qizilqumning Mullali koʻlli toʻgʻrisidagi maʼlumotlar keltirilgan, hududning oʻrganilganlik tarixi va sharhli xaritasi tavsiflangan. Mullali koʻllining mineral tuzlari…

Рубрика: Геология

TAUSHAN KONI MA’DAN QAMROVCHI JINSLARNING MINERALOGIK- PETROGRAFIK TAVSIFI (QULJUQTOV TOG‘LARI)

Taushan koni oltin ma’danlarini qamrovchi tog‘ jinslari mineralogik-petrografik tarkibi bo‘yicha vulkanogen-cho‘kindi (uglerodli metaqumtoshlar, alevrolitlar va slanetslar)…

Рубрика: Геология

РАЗРАБОТКА ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА КОСОГОРЕ

Maqolada qiyalikdagi konda qazib olish ishlarining ish rejimini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi. Konning o‘zlashtirilishi aniqlangan, karyerning ishchi tomoni shaklida…

Рубрика: Геотехнология

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА «АНГРЕНСКИЙ» ДО ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Maqolada togʻ jinslarining keskin deformatsiyalangan holatidagi oʻzgarishlarni baholash va yana togʻ -kon ishlarigacha boʻlgan may-don zonasida gravitatsion tipdagi vodiyning tektonik holatini…

Рубрика: Геотехнология

ИСCЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ОБВОДНЁННЫХ СКВАЖИНАХ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ

Maqolada quduqlarda suvchanligining tabiati va uning intensivligiga ta’sir qiluvchi omillar ko'rib chiqilgan. Karyerlarda suvli togʻ jinslarida portlatish ishlarini olib borishda ushbu…

Рубрика: Геотехнология

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КАМЕРНО-СТОЛБОВЫХ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ ПРИ ОТРАБОТКЕ МАЛОМОЩНЫХ РУДНЫХ ТЕЛ КОЧБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Maqolada Kochbuloq oltin koni qalin bo‘lmagan ruda tanalarini qazib olishda kamera-ustunli qazib olish tizimini qo‘llash tajribasi haqida ma’lumotlar berilgan, shuningdek konning…

Рубрика: Геотехнология

ПОВЕДЕНИЕ УРАНА В СИСТЕМЕ: РУДНАЯ ГЛИНА – БЕЗРУДНАЯ ГЛИНА – РУДНЫЙ ПЕСОК

Maqolada cho‘kindi konlardan eyr osti eritmaga o‘tkazish jarayonida uranning xatti-harakatlarining turli jihatlari bo‘yicha laboratoriya tadqiqotlari natijalari keltirilgan.…

Рубрика: Геотехнология

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Maqolada konchilik korxonalaridagi ish joylarining ishlash sifatini baholash va texnologikligini doshqarish tizimi masalalari ko‘rib chiqilgan. Ishlab chiqiligan uslublarga asosan ish joylarining…

Рубрика: Геотехнология

MURAKKAB STRUKTURALI OLTIN RUDA KONLARIDA NOBUDGARCHILIK VA SIFATSIZLANISH KO‘RSATKICHLARINI KAMAYTIRISH TAJRIBASINI BAHOLASH

Foydali qazilma konlarini yer osti usulida qazib olishda ruda sifatini boshqarish nisbatan murakkab bo‘lib, nobudgarchilik va sifatsizlanish ko‘rsatkichlariga ta’sir etuvchi…

Рубрика: Геотехнология

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРА ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ВОГНУТОГО ПРОФИЛЯ ОТКОСА ВЫСОКОГО УСТУПА

Maqolada karyerning ishlamaydigan tomonlari ratsional konstruksiyalarini tahlil qilish natijalari keltirilgan va konturga yaqin zonada portlatish ishlarining qirralar yonbag‘irlari holatiga…

Рубрика: Геотехнология