URANNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARIGA FOSFAT IONLARINING TA’SIRINI TADQIQ QILISH

Uranni sulfat kislotali tanlab eritish va ionalmashuvchi qatronlarda texnologik eritmalardan ajratib olishni ko‘zda tutadi. Undan foyda-lanish uranni eritmalardan tanlab ajratib olish va…


ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Maqolada nasos uskunalarining ish parametrlarini o‘rganish natijalari va WCP 25-60G markali markazdan qochma nasosning opti-mal ish rejimlarini aniqlash bo‘yicha tajriba-eksperimental…


АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДИФФУЗИОННЫХ НИТРИД-ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ

Maqolada po‘lat 45 sirtida gazli muhitda azotlash va keyingi bosqichda suv bug‘larida oksidlash bilan olingan nitrid-oksid qoplalarning antifriksion xossalarini o‘rganish natijalari…


ЭКСТРАКЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ РУД «МАЪДАНЛИ»

Maqolada uran-vanadiyli qora slanets rudalarini uyumli isqorlash eritmalarini ekstraktsiya usuli orqali qayta ishlash natijalari keltiril-gan. Ekstraktsiya jarayonida eritmalardan uran va vanadiyni…ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СУЛЬФИДНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ ФЛОТАЦИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ «КОКПАТАС» И «ДАУГЫЗТАУ»

Ushbu maqolada dispers sulfid zarralarining mahsulotlar bo‘yicha taqsimlanishini ko‘rsatuvchi flotatsiya jarayoni mahsulotlari tahlili, shuningdek, «Ko‘kpatas» va…YUQORI MARGANETSLI PO‘LAT QUYMA DETALLARINIG SIFAT KO‘STATGICHLARINI YAXSHILASH

Bugungi iqtisodiyot yuksalish jarayonida ishab chiqarish surʼatinig jadallashuvi, ishlab chiqarish jarayonida yangi va tejamkor materiallar qo‘llashni taqoza etmoqda. Yuqori marganetsli yeyilishga…


РАСЧЁТ НАГРУЗОК НА РОЛИКООПОРЫ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА НА ЭВМ

Maqolada lentali konveyerlar roliklariga tushadigan turli yuklamalar va ularni EHMda hisoblash uchun konveyer tayanch roliklariga tushadaigan yuklamalarni fizik xususiyatlarini, tashilayotgan materiallar…


ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

Tog‘ jinslarining g‘ovakligini o‘rganishning asosiy xususiyatlari ochib berilgan. Tog‘ jinslari tuzilishining…