РАЗРАБОТКА ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА КОСОГОРЕ

Maqolada qiyalikdagi konda qazib olish ishlarining ish rejimini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi. Konning o‘zlashtirilishi aniqlangan, karyerning ishchi tomoni shaklida…


МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА «АНГРЕНСКИЙ» ДО ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Maqolada togʻ jinslarining keskin deformatsiyalangan holatidagi oʻzgarishlarni baholash va yana togʻ -kon ishlarigacha boʻlgan may-don zonasida gravitatsion tipdagi vodiyning tektonik holatini…


ИСCЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ОБВОДНЁННЫХ СКВАЖИНАХ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ

Maqolada quduqlarda suvchanligining tabiati va uning intensivligiga ta’sir qiluvchi omillar ko'rib chiqilgan. Karyerlarda suvli togʻ jinslarida portlatish ishlarini olib borishda ushbu…


ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КАМЕРНО-СТОЛБОВЫХ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ ПРИ ОТРАБОТКЕ МАЛОМОЩНЫХ РУДНЫХ ТЕЛ КОЧБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Maqolada Kochbuloq oltin koni qalin bo‘lmagan ruda tanalarini qazib olishda kamera-ustunli qazib olish tizimini qo‘llash tajribasi haqida ma’lumotlar berilgan, shuningdek konning…


ПОВЕДЕНИЕ УРАНА В СИСТЕМЕ: РУДНАЯ ГЛИНА – БЕЗРУДНАЯ ГЛИНА – РУДНЫЙ ПЕСОК

Maqolada cho‘kindi konlardan eyr osti eritmaga o‘tkazish jarayonida uranning xatti-harakatlarining turli jihatlari bo‘yicha laboratoriya tadqiqotlari natijalari keltirilgan.…


РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Maqolada konchilik korxonalaridagi ish joylarining ishlash sifatini baholash va texnologikligini doshqarish tizimi masalalari ko‘rib chiqilgan. Ishlab chiqiligan uslublarga asosan ish joylarining…


MURAKKAB STRUKTURALI OLTIN RUDA KONLARIDA NOBUDGARCHILIK VA SIFATSIZLANISH KO‘RSATKICHLARINI KAMAYTIRISH TAJRIBASINI BAHOLASH

Foydali qazilma konlarini yer osti usulida qazib olishda ruda sifatini boshqarish nisbatan murakkab bo‘lib, nobudgarchilik va sifatsizlanish ko‘rsatkichlariga ta’sir etuvchi…


ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРА ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ВОГНУТОГО ПРОФИЛЯ ОТКОСА ВЫСОКОГО УСТУПА

Maqolada karyerning ishlamaydigan tomonlari ratsional konstruksiyalarini tahlil qilish natijalari keltirilgan va konturga yaqin zonada portlatish ishlarining qirralar yonbag‘irlari holatiga…


АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОНТУРНОМУ ВЗРЫВАНИЮ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ УСТУПОВ НА КАРЬЕРАХ

Ishda turli genetik toifadagi ruda konlarida ochiq konlarning yon tomonlari va chetlarining barqaror to'lov burchaklarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi va ochiq konlarda kontur portlatishning…


ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ГЛИН В КОМБИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ

Maqolada uranni cho'kindi konlardan yer ostida ishqorlash jarayonida gillarning xatti-harakatlarining turli jihatlari bo'yicha laboratoriya tadqiqotlari natijalari keltirilgan. Loy materiallarining…