АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОНТУРНОМУ ВЗРЫВАНИЮ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ УСТУПОВ НА КАРЬЕРАХ

Ishda turli genetik toifadagi ruda konlarida ochiq konlarning yon tomonlari va chetlarining barqaror to'lov burchaklarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi va ochiq konlarda kontur portlatishning…


ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ГЛИН В КОМБИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ

Maqolada uranni cho'kindi konlardan yer ostida ishqorlash jarayonida gillarning xatti-harakatlarining turli jihatlari bo'yicha laboratoriya tadqiqotlari natijalari keltirilgan. Loy materiallarining…


ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА ЦПТ НА ЗОЛОТОСУЛЬФИДНОМ КАРЬЕРЕ ДАУГЫЗТАУ

Maqolada chuqur karerlarda SOT majmuasini loyihalash va ishlatish tajribasi ko'rib chiqilgan. Bunday sharoitda kon tizimlarini shakllantirish shartlari va parametrlarini asoslash bilan siklli…


ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЬМАТАЦИИ ПЛАСТА ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УРАНА

Kon jinslarining gidrodinamik rejim parametrlarining vaqtida va hajmining pasayishiga bevosita ta'sir qiluvchi kolmatatsiya jarayoni, yuvish eritmalarini filtrlash yo'li bo'ylab, shuningdek,…


АНАЛИЗ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛЕГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ПРИ МАССОВЫХ ВЗРЫВАХ НА КАРЬЕРАХ

Konlarda sodir bo'lgan ommaviy portlashlar kuchli chang va gaz bulutlarining paydo bo'lishi bilan birga keladi, ular kon atmosferasini va ularga tutash keng hududlarni ifloslantiradi. Chang va…


ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ВЫЕМЧНО- ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ОТРАБОТКЕ ЗАПАСОВ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Ishda kichik masshtabli konlarni qazib olishda pogʹonaning optimal balandligini aniqlash, oltin tarkibli rudalarni toʹlaligicha qazib olish koʹrsatkishlarini oshirish va tavsiya etiladigan qazish-yuklash…


ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОГЕЛЕВОЙ ЗАБОЙКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО КАЧЕСТВА ВЗОРВАННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ

Tog' jinslarini karerlarda maydalashni yaxshilash uchun portlovchi quduq zaryadlarining gidrogel poyasidan foydalanish tavsiya etiladi, bunda portlash davomiyligi tufayli tosh massasini maydalash…


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИСЛОРОДА И КИСЛОРОДА ВОЗДУХА

Uranni yuvish tezligida erigan kislorod konsentratsiyasi va eritmadagi karbonat-bikarbonatlar kontsentratsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Uranni yuvishning fizik-kimyoviy…


РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДРОБЛЕНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПУТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА

Turbulizator konstruksiya yordamida togʹ jinslari massivini portlatish yoʹli bilan maydalash usuli ishlab chiqilgan boʹlib, ushbu portlash usuli togʹ jinslari massivini teng oʹlchamlarda va sifatli…


РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С ИСКУССТВЕННЫМИ ЦЕЛИКАМИ В СЛОЖНЫХ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Zarmitan oltin rudasi zonasi misolida kon bosimini nazorat qilishning turli usullarini birlashtirgan holda, xorijiy manbalarning tajribalarinining afzalliklaridan foydalangan holda ularning kamchiliklarini…