Анализ обводнения залежи нефтегазоконденсатного месторождения Бештентяк

 В статье приведены анализ обводнения залежи и динамика разработки нефтегазоконденсатного месторождения Бештентяк. В результате, определены распределения скважин по накопленным…


Профилактика самовозгорания угля в шахте “ШАРГУНСКАЯ”

Maqolada “Sharg'un” shaxtasida kơmirni ơz-ơzidan yonishini oldini olish masalalari kơrilgan. Kơmirni ơz-ơzidan yonishining paydo bulishisabablari, kơmirni ơz-ơzidan yonish bosqichlari,kơmirni…


Сравнительное изучение современных сильноосновных анионитов для сорбции урана

Maqolada ba'zi zamonaviy kuchli anion almashinuvchilarning fizik-kimyoviy va sorbsion xususiyatlarini qiyosiy o'rganish bo'yicha o'tkazilgan eksperi-mental tadqiqotlar natijalari keltirilgan:…


Особенности конструкций нанодатчиков для нефтяной отрасли

Neft sanoati uchun nanosensorlarning dizayn xususiyatlarining rivojlanishi ko'rsatilgan. Zamonaviy nanosensorlarda ishchi signalning shakllanishiga odatda atrof-muhitning sifat va miqdoriy ko'rsatkichlari…


МЕХАНИЗМ МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В ПЛАСТАХ-КОЛЛЕКТОРАХ

Suv omborlarida suyuqlik miqdori mexanizmi aniqlandi. Suyuqliklar migratsiyasi mexanizmini o'rganishning ahamiyati yuqori bo'lgan (90% gacha) qayta tiklanadigan neftni suv bilan taqsimlash bilan…


ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБА НАГНЕТАНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Yuqori karbonatli (2 % dan ortiq) ruda maydonlaridan uranni tanlab eritish uchun reagentsiz (havo kislorodi bilan oksidlash) va kam reagentli texnologiyani ishlab chiqish sulfat kislotasi sarfini…


ТЕХНОГЕНЛИ ХОМАШЁЛАРНИ БИОДЕСТРУКЦИЯЛАШ МЕТОДОЛОГИЯСИ АСОСЛАРИ

Maqolada gidrometallurgiya zavodlarining chiqindilaridan inson qurilishi materiallarining mineralogik tarkibi va heterotrofik va chemolitotrofik mikroor-ganizmlardan foydalangan holda toksik…


ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД УРАНОВЫХ РУД МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Maqolada minerallar namunalari - kaltsit (ohaktosh), dolomit, magnezit va kvartsning termal-tahliliy natijalari, shuningdek ularning uranli ma'dan konlarini o'zlashtirishi natijalari keltirilgan.…


ПОКРЫТИЯ И ЭКРАНЫ ДЛЯ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

1970 yildan beri metallarni to'plangan eritmada tanlab eritmaga o'tkazish texnologiyasida past o'tkazuvchan ekranlardan foydalanish keng rivojlandi. O'sha paytda ishlatilgan deyarli barcha qopla-


ГИДРОМЕТАЛЛУРГИК ЗАВОДЛАРНИНГ ЧИҚИНДИ ОМБОРИНИ ГЕОТЕХНОЛОГИК ТАДҚИҚОТИ МЕТОДОЛОГИЯСИ

В статье приведена информация о геотехнологической методологии хра-нилища отходов гидрометаллургического завода. Были исследованы различ-ные методы, такие как «кольцо и конус»,…