ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГОРНОГО МАССИВА КАРЬЕРОВ СЕВЕРНЫЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «АМАНТАЙТАУ»

Ushbu ishda barqarorlikni hisoblash va shunga mos ravishda massivning fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash uchun ikkita yondashuv qo'llaniladi. Karer devorining barqarorligini hisoblash uchun,…


АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВНЫМ РАЗРУШЕНИЕМ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ

Maqolada skvajinali zaryadlarning konstruktsiyalari tahlil qilingan. Portlash energiyasini boshqarish imkoniyatini ko'rib chiqadigan, massivni qazish va keyinchalik qayta ishlashga eng samarali…


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ РАЗНОПРОЧНЫХ ПОРОД НА ОСНОВЕ ГЕОРАДАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МАССИВА

Maqolada O‘zbekiston Respublikasining murakkab tarkibiy konlari to'g'risidagi maʼlumotlar keltirilgan bo‘lib, unda tog‘ massasini qazishga tayyorlashda portlash ishlarini olib…


АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВЗРЫВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАССИВ И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ДРОБЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ

Portlashning tosh massasiga taʼsir qilish vaqtining oshishi asosiy omillardan biri bo‘lib, buning natijasida tog‘ jinslarining yuqori sifatli maydalanishi va uning etarli darajada…


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ДОРАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ГКМ АЛАН

Hozirgi vaqtda gaz qazib oluvchi korxonalar geologik zaxiralarini maksimal darajada tiklash uchun gaz kondensati konlarini (GKK) qo‘shimcha o‘zlashtirish tizimlarini takomillashtirish…


ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗАБАЛАНСОВЫХ РУД И ОТВАЛОВ РУ ГМЗ-1 АО «НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Maqolada tasvirlangan ishning maqsadi, gravitatsion-sorbsiya, flotatsion-sorbsiya sxemalari bo‘yicha «NGMK» AJ konlarining texnogen chiqindilaridan va balansdan tashqari rudalardan…


AMANTAYTAU KONI TOG‘ JINSLARINING BIR O‘Q BO‘YLAB SIQILISH VA CHO‘ZILISHGA MUSTAHKAMLIK KO‘RSATKICHLARINI ANIQLASH

Ushbu maqolada tog‘ jinsi namunalarining bir o‘q bo‘ylab siqilishga va cho‘zilishga…


ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД КЛИНОВИДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Maqolada qoziqsimon instrument yordamida tog‘ jinsini buzishda energetik o‘lchamlar tadqiq qilingan. Qoziqsimon instrumentning tog‘…


ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ К ОТРАБОТКЕ ДОБЫЧНЫХ БЛОКОВ ПРИ ВЫЕМКЕ ФОСФОПЛАСТА НА КАРЬЕРЕ ТАШКУРА ДЖЕРОЙ-САРДАРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ushbu maqolada qatlamli fosforit rudalarini qazib olishda ularning yo‘qotilish va aralashuvining normasini saqlab qolish uchun ruda bloklarini qazib olishdagi texnologiyalarga qo‘yilgan…


ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ПРИКОНТУРНОЙ ЗОНЕ КАРЬЕРА НА СОСТОЯНИЕ ОТКОСОВ УСТУПОВ

Maqolada qoyali tog‘ jinsi pog‘onalarning qiyaliklarini deformatsiyalanishini kuzatish natijalari keltirilgan bo‘lib, bu massivning eng xavfli buzilishlari deyarli har doim geologik…